Azulejo

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczenie

w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją usług firmy JW Sasza Aleksandra Wojciechowska prowadząca Sklep internetowy AZULEJO

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f i art. 7 oraz art. 9 ust. 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO”, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych Administratorowi danych firmy JW Sasza Aleksandra Wojciechowska prowadząca Sklep internetowy AZULEJO, w zakresie:

1. kontaktów za pośrednictwem połączeń głosowych (rozmowy telefoniczne) w celach realizacji usług oraz przedstawienia informacji handlowo-marketingowych,

2. kontaktów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w oparciu o zapis ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w celach przedstawienia informacji handlowo marketingowych oraz realizacji usług,

3. przetwarzania i zamieszczania mojego wizerunku utrwalonego podczas korzystania z usług firmy JW Sasza Aleksandra Wojciechowska prowadząca Sklep internetowy AZULEJO, w szczególności na wykonanie i przetwarzanie moich zdjęć i nagrań wideo oraz ich udostępnianie w celach handlowych i marketingowych na stronie internetowej i innych portalach społecznościowych, ulotkach oraz innych materiałach reklamowych, w celach komercyjnych firmy JW Sasza Aleksandra Wojciechowska prowadząca Sklep internetowy AZULEJO oraz innych jej projektów.

4. Wycofanie zgody na wykorzystanie wizerunku ma skutek od daty anulowania zgody. Usunięcie wizerunku z materiałów komercyjnych i reklamowych firmy narażałoby ją na dodatkowe koszty związane z tworzeniem nowych materiałów lub ich zmianą podczas kampanii reklamowych.

Oświadczam, że jest mi wiadomym, iż posiadam prawo do:

1) żądania od wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych:
a) dostępu do moich danych osobowych;
b) sprostowania moich danych osobowych;
c) usunięcia moich danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie moich danych osobowych nie jest niezbędne w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO;
d) ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO,

2) wniesienia do wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych:
a) na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,
b) do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

3) przenoszenia moich danych osobowych,

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO,

5) wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Ponadto oświadczam ,że:
a) zostałem/am poinformowany/a, iż powyższa zgoda jest dobrowolna i może być w każdym momencie odwołana poprzez oświadczenie pisemne złożone w siedzibie Administratora danych osobowych firmy JW Sasza Aleksandra Wojciechowska prowadząca Sklep internetowy AZULEJO lub elektronicznie na adres e-mail: [email protected].
b) zostałem/am poinformowany/a, iż szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania moich danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), zamieszczonymi w polityce prywatności.